16.05.2017 26A-Großenzersdorf - 92B-Lobgrundstraße

16.05.2017 26A-Großenzersdorf - 92B-Lobgrundstraße

Beitragvon Admin » Sa 2. Sep 2017, 16:16

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / >>> Groß-Enzersdorfer-Arm

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / >>> Groß-Enzersdorfer-Arm

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / >>> Groß-Enzersdorfer-Arm

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F187/ 3909/ Carex elata (subsp. elata) / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F187/ 3909/ Carex elata (subsp. elata) / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F187/ 3909/ Carex elata (subsp. elata) / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F57/ 2889/ Hippuris vulgaris / Wien 22. Groß-Enzersdorfer-Arm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F57/ 1565/ 2889/ Hippuris vulgaris / Wien 22. Groß-Enzersdorfer-Arm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F57/ 1565/ 2889/ Hippuris vulgaris / Wien 22. Groß-Enzersdorfer-Arm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F57/ 1565/ 2889/ Hippuris vulgaris / Wien 22. Groß-Enzersdorfer-Arm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F57/ 1565/ 2889/ Hippuris vulgaris / Wien 22. Groß-Enzersdorfer-Arm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F103/ 2151/ Rorippa austriaca / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / VGr. 10/60/60/10

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F103/ 2151/ Rorippa austriaca / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / VGr. 10/60/60/10

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F103/ 2151/ Rorippa austriaca / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / VGr. 10/60/60/10

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F103/ 2151/ Rorippa austriaca / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / VGr. 10/60/60/10

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / Spiegelung

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Ostufer des Groß-Enzersdorfer-Armes / Spiegelung

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F78/ x/ Quercus sp. / Wien 22. Lobau / Schusterwiese / mit Galläpfeln

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese / mit Krabbenspinne

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F55/ 782/ Saxifraga tridactylites / Wien 22. Lobau / Schusterwiese / VGr. 10/60/60/[10/60/200]

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1310/ Anthyllis vulneraria / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1310/ Anthyllis vulneraria / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1310/ Anthyllis vulneraria / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3798/ Anacamptis morio (subsp. morio) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F152/ 3541/ Tephroseris integrifolia subsp. integrifolia / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F152/ 3541/ Tephroseris integrifolia subsp. integrifolia / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1394/ Lotus maritimus (var. siliquosus) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1394/ Lotus maritimus (var. siliquosus) / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F92/ 1652/ Polygala amarella / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F92/ 1652/ Polygala amarella / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ 1705/ Euphorbia cyparissias / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ 1705/ Euphorbia cyparissias / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F56/ 724/ Sedum sexangulare / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F138/ x/ Thymus sp. / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F138/ x/ Thymus sp. / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Lobau / Schusterwiese /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2620/ Cerinthe minor (subsp. minor) / Wien 22. Lobau / Eberschütt /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F103/ 2100/ Erysimum virgatum / Wien 22. Lobau / Eberschütt /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F103/ 2100/ Erysimum virgatum / Wien 22. Lobau / Eberschütt /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F103/ 2100/ Erysimum virgatum / Wien 22. Lobau / Eberschütt /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Lobau / Eberschütt / >>> Eberschüttwasser

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Wien 22. Lobau / Eberschütt /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Kreuzgrundtraverse / >>> Eberschüttwasser

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ 1728/ Euphorbia seguieriana / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ 1728/ Euphorbia seguieriana / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F188/ 4348/ Stipa pennata ss. orig. / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm / u. a. m.

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ 1728/ Euphorbia seguieriana / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ 1728/ Euphorbia seguieriana / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3797/ Orchis militaris / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm / u. a. m.

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F174/ 3792/ Ophrys sphegodes (s. str.) / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F81/ 4879/ Sanguisorba minor / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F152/ 3541/ Tephroseris integrifolia subsp. integrifolia / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2618/ Buglossoides purpurocaerulea / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ x/ Euphorbia sp. / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ x/ Euphorbia sp. / Wien 22. Kreuzgrundtraverse - Hubertusdamm /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F138/ 2963/ Salvia nemorosa / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F138/ 2965/ Salvia pratensis (subsp. pratensis) / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen / links: Wiesen_Salbei, rechts: Steppen-Salbei

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F75/ 1728/ Euphorbia seguieriana / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F98/ 1957/ Helianthemum cf. nummularium subsp. obscurum / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F98/ 1957/ Helianthemum cf. nummularium subsp. obscurum / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1394/ Lotus maritimus (var. siliquosus) / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1394/ Lotus maritimus (var. siliquosus) / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F81/ x/ Potentilla sp. / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F81/ x/ Potentilla sp. / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F128/ 2880/ Plantago lanceolata / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F128/ 2880/ Plantago lanceolata / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F128/ 2880/ Plantago lanceolata / Wien 22. Hubertusdamm - Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F/ x/ / Wien 22. Königshaufen /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F56/ 712/ Sedum acre / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F56/ 712/ Sedum acre / Wien 22. Lobgrundstraße / mit Wiener Schnirkelschnecke

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2620/ Cerinthe minor (subsp. minor) / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F188/ 4306/ Poa bulbosa / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F188/ 4306/ Poa bulbosa / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1394/ Lotus maritimus (var. siliquosus) / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F91/ 1394/ Lotus maritimus (var. siliquosus) / Wien 22. Lobgrundstraße / u. v. a. m.

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F126/ 2798/ Veronica arvensis / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F126/ 2798/ Veronica arvensis / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F126/ 2798/ Veronica arvensis / Wien 22. Lobgrundstraße / VGr. 10/60/60/10

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F126/ 2798/ Veronica arvensis / Wien 22. Lobgrundstraße / VGr. 10/60/60/10

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F126/ 2798/ Veronica arvensis / Wien 22. Lobgrundstraße / VGr. 10/60/60/10

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2613/ Anchusa officinalis / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2613/ Anchusa officinalis / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F114/ 2613/ Anchusa officinalis / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/65a F188/ 4306/ Poa bulbosa / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F91/ 1394/ Lotus maritimus (var. siliquosus) / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / Wien 22. Lobau / Teich an der Napoleonstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / Wien 22. Lobau / Teich an der Napoleonstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / Wien 22. Lobau / Teich an der Napoleonstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / Wien 22. Lobau / Teich an der Napoleonstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F156/ 3580/ Stratiotes aloides / Wien 22. Lobau / Teich an der Napoleonstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F81/ x/ Potentilla sp. / Wien 22. Lobau / Teich an der Napoleonstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F103/ 2100/ Erysimum virgatum / Wien 22. Lobgrundstraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F96/ 1571/ Acer campestre / Wien 22. Raffineriestraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F82/ 678/ Ulmus minor (subsp. minor) / Wien 22. Raffineriestraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F82/ 678/ Ulmus minor (subsp. minor) / Wien 22. Raffineriestraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F81/ 951/ Prunus avium / Wien 22. Raffineriestraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F81/ 951/ Prunus avium / Wien 22. Raffineriestraße /

Bild
16.5.2017 ÖK59 78a/94b F82/ 678/ Ulmus minor (subsp. minor) / Wien 22. Raffineriestraße /
Admin
Administrator
 
Beiträge: 4904
Registriert: Di 7. Dez 2010, 21:00

Zurück zu 2017

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste